Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických panelů a systémů v poslední době značně zdokonalila. Do výzkumu solárních systémů bylo investováno poměrně málo ve srovnání s prostředky, které byly investovány do výzkumu produkce energie z fosilních a jaderných zdrojů. Tudíž je spousta prostoru, jak solární technologie vylepšit.

Fotovoltaika je technologie budoucnosti. Dnešní výroba a rozvod elektrické energie je velmi nákladná a neefektivní. Při výrobě el. energie v tepelných elektrárnách je účinnost do 40%, dalších 13,5% se ztratí při přepravě. Ke spotřebiteli se dostane pouze cca 28% energie paliva.

Pokud je fotovoltaická elektrárna nainstalována na domě, kde se zároveň i spotřebovává, tak je velmi výhodné. Při současných cenách FVE je elektrická energie vyrobená ze slunce vychází pod 2kč/kWh. To je dnes méně než od běžných dodavatelů el. energie. Podle našeho názoru je budoucnost FVE v úsporách popř a v částečné nebo úplné nezávislosti na dodávkách el. Energie od dodavatelů.

Naše společnost nabízí kompletní dodávku a montáž fotovoltaických elektráren včetně vyřízení veškeré legislativy (od projektové dokumentace, stavebního povolení, revize, ERU, ČEZ Distribuce a.s.) Mimo klasickou fotovoltaiku zajišťujeme dodávku a montáž ostrovních systému, které Vám částečně nebo i úplně zajistí nezávislost na dodavateli el. energie. V současné době realizujeme na našem firemním domě ostrovní systém o celkovém výkonu 10kWp.

Ukázky realizovaných FVE

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna